|   Home  |  CV   |   Publications   |   Teaching   |   Project   |   Institute   |  Professional   |   Chinese Version   |


 T
EACHING   INSTRUCTOR
 
    Undergraduate Courses
 

•   3.172.0204.01 (SISU), Big Data Analytics.

•   3212114490 (BUPT), Management in Big Data Era.

•   3212160350 (BUPT), Data Mining & Business Intelligence.

•   3212160070 (BUPT), E-Commerce Security Management.

•   3212140170 (BUPT), Information Systems: Security and Management.

•   3212160018 (BUPT), Web Design Basis.

 
    Academic Graduate Courses
 

•   62101003 (SISU), Business Data Analytics.

•   3211100429 (BUPT), Data Mining Experiments.

•   17101622 (Beijing Foreign Studies University), Management Information Systems.

•   (Yunnan University of Finance and Economics), Business Intelligence & Big Data Analytics.

 
    MBA Courses
 

•    3211400399 (BUPT), Business Intelligence and Big Data Analytics.

•    MBA3740.1807 (Shanghai International Studies University), Digital Marketing Methods: Search Engine and Social Marketing.

 
 STUDENTS   ADVISED
 
    Ph.D. Students
 
•   Enrolled:
        --2020-2024£®SISU£©: Lingyun Zhou

•   Graduated:
        --2016.9-2021.6£®BUPT£©: Hongying Tan (Outstanding Graduate Student in BUPT; Assistant Professor in Department of Information Management and Information System, School of Economic Information Engineering, Southwestern University of Finance and Economics since July 2021)

    Master Students
 
•   Enrolled:
        --2019-2022£®BUPT£©: Yumeng Wang, Dong Cheng
        --2019-2022£®SISU£©: Yanan Zheng, Jinxia He
        --2020-2023£®SISU£©: Xinyi Li, Yixing Song

•   Graduated:
        --2014-2017£®BUPT£©: Xin Lao (Co-supervised With Prof. Yan Wan)
        --2015-2018£®BUPT£©: Lu Chen
        --2016-2019£®BUPT£©: Tonghui Lv (Co-supervised With Prof. Yan Wan)
        --2015-2019£®BUPT£©: Linxin Dong
        --2015-2019£®BUPT£©: Aimaier Ainiwaer
        --2016-2020£®BUPT£©: Shanshan Zhang
        --2018-2021£®BUPT£©: Huijin Cai, Ying Liu

    B.E. Students
 

•   Enrolled:

•   Graduated:
        --July 2014£®BUPT£©: Wenli Dang, Ruxue Bai
        --July 2015£®BUPT£©: Hongshuyu Deng (Outstanding Bachelor's Degree Thesis of BUPT), Yihe Ning
        --July 2016£®BUPT£©: Hongyuan Pu, Wanheng Wei, Zilong Zou
        --July 2017£®BUPT£©: Cen He, Han Xiong, Yi Li
        --July 2018£®BUPT£©: Huijin Cai, Haoyu Yuan(Outstanding Bachelor's Degree Thesis of BUPT), Lixin Zhang
        --July 2019£®BUPT£©: Yumeng Wang, Dong Cheng, Hanting Tao
        --July 2020£®SISU£©: Miwei Zhu
        --July 2021£®SISU£©: Jianyu Yang